Погода

Інформація департаменту по роботі з активами ДМР про проведення конкурсу з відбору виконавця робіт із землеустрою та оцінки земель для підготовки земельної ділянки комунальної власності (лоту) до її продажу або прав на неї на земельних торгах

  1. Мета проведення робіт: підготовка земельної ділянки комунальної власності (лоту) до її продажу або прав на неї на земельних торгах.

2. Дані про земельну ділянку:

№ з/п

Розташування земельної ділянки
(м. Дніпро)

Орієнтовна площа, га

Запланований вид використання

1

по вул. Маршала Малиновського у районі буд. № 126

0,4600

для нового будівництва будівель та споруд АТП

 

3. Умови конкурсу:

Під час обрання переможця із числа учасників конкурсу з відбору виконавця робіт із землеустрою та оцінки земель враховується загальна оцінка балів конкурсної пропозиції кожного з учасників за такими критеріями, зазначеними у пунктах 5.3 Регламенту роботи комісії з питань конкурсного відбору виконавців робіт із землеустрою та оцінки земель на конкурентних засадах, затвердженого наказом департаменту по роботі з активами Дніпровської міської ради від 06.07.2022 № 184 (далі - Регламент).

Витрати на підготовку лота до продажу здійснюватимуться без витрачання бюджетних коштів.

Переможець повинен:

- забезпечити фінансування підготовки лота та забезпечити підготовку лота до продажу на земельних торгах, за власний рахунок на підставі відповідних договорів між Організатором (департамент по роботі з активами Дніпровської міської ради) та Виконавцем робіт із землеустрою та оцінки земель з наступним відшкодуванням витрат покупцем лота;

Підготовка лота до продажу, яку забезпечує Виконавець, включає:

1) розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної та його погодження у встановленому порядку (на підставі відповідних рішень міської ради);

2) проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки з виготовленням звіту (у разі прийняття рішення міською радою про продаж земельної ділянки у власність).

Претендент на участь у конкурсі має право залучити підрядні організації за відповідною цивільно-правовою угодою для виконання робіт із землеустрою та оцінки земель (копії укладених угод необхідно додати до конкурсної документації). Підрядні організації, що залучаються до надання послуг, повинні володіти необхідними технічним і технологічним забезпеченням та у складі яких повинні працювати за основним місцем роботи сертифікований інженер-землевпорядник, який є відповідальним за якість робіт із землеустрою та оцінювачів з чинними кваліфікаційними документами. Надати послуги по виконанню робіт із землеустрою та проведенню експертної грошової оцінки земельних ділянок з урахуванням відповідних законодавчих та нормативних вимог до таких робіт.

Документація із землеустрою розробляється землевпорядною організацією відповідно до вимог земельного, містобудівного законодавства.

Переможець конкурсного відбору несе відповідальність перед Організатором земельних торгів за невиконання зобов’язань третіми особами, координує надання послуг третіх осіб, створює умови та здійснює контроль за виконанням договірних зобов’язань між ними.

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів робиться відмітка «На конкурс з відбору виконавця робіт із землеустрою та оцінки земель» із зазначенням земельної ділянки та дати проведення конкурсу.

У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.

Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має містити: пропозицію про вартість виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість; калькуляцію витрат, пов’язаних з виконанням робіт; строк виконання робіт (у календарних днях); інформацію щодо кількості розроблених проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок (технічних документацій землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості)) та кількості звітів з експертної грошової оцінки земельних ділянок за попередні 24 місяці; а також згоду на фінансування підготовки лоту до продажу.

Прийняття заяв припиняється за п’ять робочих днів до дати проведення конкурсу.

У разі неповноти, невідповідності наданих підтвердних документів або несвоєчасності їх подання претендент до участі у конкурсі не допускається.

4. Перелік підтвердних документів, які подаються на конкурс з відбору виконавця:*

- заява про участь у конкурсі з відбору виконавця послуг з виконання робіт із землеустрою та оцінки земель за формою згідно з додатком 1;

- копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб платників податків, або копія сторінок паспорта для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті (для претендента – фізичної особи – підприємця);

- копії установчих документів претендента та виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (для претендента – юридичної особи);

- копія витягу з Державного реєстру платників податку (єдиного податку);

- згода на обробку персональних даних (для претендента – фізичної особи-підприємця) згідно Закону України «Про захист персональних даних» та додатку 2 Регламенту;

- довідка у довільній формі про наявність необхідного для розроблення документації із землеустрою технічного і технологічного забезпечення;

- копії кваліфікаційних сертифікатів інженерів-землевпорядників претендента, яких буде залучено до розробки документації із землеустрою;

- копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності;

- копії кваліфікаційних документів оцінювачів (та підвищення кваліфікації) з експертної грошової оцінки земельних ділянок, яких буде залучено до виконання робіт з оцінки;

- проект завдання на виконання послуг, у якому, зокрема, має бути зазначено вид документації із землеустрою або з оцінки земель, яку пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, які має надати Організатор земельних торгів, та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт, а саме:

а) документація із землеустрою, погоджена у встановленому чинним законодавством порядку (1 примірник – оригінал; 2 примірники – завірені копії);

б) документація із землеустрою в електронному вигляді на електронному носії, із зазначенням виду електронного носія;

в) план земельної ділянки у 4 примірниках;

- зобов’язання учасника щодо:

а) оформлення результатів геодезичних робіт з використанням місцевої системи координат (Local) та системи координат УСК-2000 (USC2000) - державної геодезичної референтної системи координат УСК-2000;

б) організації та проведення робіт щодо здійснення дій по підписанню акту встановлення та узгодження меж з суміжними користувачами без залучення Організатора;

в) погодження проекту землеустрою у встановленому чинним законодавством порядку;

г) звіт з експертної грошової оцінки земельної ділянки (1 примірник – оригінал; 2 примірники – завірені копії);

ґ) здійснення рецензування звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки та надання Організатору позитивної рецензії.

*Всі документи (за винятком оригіналів та нотаріально завірених копій, виданих іншими установами) повинні бути завірені в установленому порядку.

5. Строк подання конкурсної документації: до 16.00 год. 13.10.2022 року (включно).

6. Адреса, за якою подаютьс я документи: 49000, м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, 75-А, каб. 46 А (у період воєнного стану – для отримання додаткової інформації телефонуйте за номером (056) 744-84-63; прийом конкурсної документації у паперовому вигляді здійснюється у чарунку на першому поверсі Дніпровської міської ради, пр. Дмитра Яворницького, 75).

7. Інформація про проведення конкурсу: конкурс відбудеться 21.10.2022 року об 11 год. 30 хв. в приміщенні Дніпровської міської ради за адресою: 49000, м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, 75-а, каб. 46 А.

8. Відомості про місцезнаходження комісії, контактні телефони: 49000, м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, 75-а, телефон для довідок: (056) 744-84-63.

Додаток 1,2