Інформація про проведення конкурсу з відбору виконавця земельних торгів з продажу права оренди земельної ділянки що відбудеться 16.03.2020

Інформація
департаменту по роботі з активами Дніпровської міської ради
про проведення конкурсу з відбору виконавця земельних торгів
з продажу права оренди земельної ділянки

Мета надання послуг: проведення земельних торгів з продажу права оренди земельної ділянки.

Дані про земельні ділянки та їх місцезнаходження:

земельна ділянка, площею 0,1525 га (кадастровий номер 1210100000:04:150:0062), по вул. Миколи Міхновського у районі буд. № 2, для будівництва торговельного комплексу.

Умови конкурсу:

Під час обрання переможця із числа учасників конкурсу з відбору виконавця земельних торгів враховується загальна оцінка балів конкурсної пропозиції кожного з учасників за критеріями, зазначеними у пункті 5.3. Регламенту роботи комісії з питань конкурсного відбору виконавців робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів на конкурентних засадах, затвердженого наказом департаменту по роботі з активами Дніпровської міської ради від 22.02.2017 № 43-УД (далі - Регламент).

Виплата винагороди Виконавцю земельних торгів, здійснюватиметься відповідно п. 31 ст.137 Земельного кодексу України.

Переможець повинен:

- забезпечити проведення земельних торгів та їх фінансування за власний рахунок на підставі відповідного договору між Організатором та Виконавцем земельних торгів з наступним відшкодуванням витрат покупцем лота у відповідності до п. 31 ст.137 Земельного кодексу України;

- забезпечити наявність належного оснащення для проведення торгів, демонстрації та продажу лоту;

- розмістити на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері земельних відносин, відеозапис торгів і повідомлення про результати торгів за лотом.

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка «На конкурс з відбору виконавця послуг з виконання земельних торгів» із зазначенням об’єкта та дати проведення конкурсу.

У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.

Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має містити інформацію про кількість проданих лотів (земельних ділянок), ціну їх продажу порівняно зі стартовою ціною (у разі проведення) за попередні 24 місяці, а також згоду на фінансування проведення земельних торгів.

Прийняття заяв припиняється за п’ять робочих днів до дати проведення конкурсу.

У разі неповноти, невідповідності наданих підтвердних документів або несвоєчасності їх подання претендент до участі у конкурсі не допускається.

Перелік підтвердних документів, які подаються на конкурс з відбору виконавця:

- заява про участь у конкурсі з відбору виконавця послуг з виконання земельних торгів за формою згідно з додатком 1 до Регламенту (додається);

- копії установчого документу претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ або виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

- копія витягу з Державного реєстру платників податку (єдиного податку);

- копії кваліфікаційних документів ліцитаторів претендента, яких буде залучено до проведення земельних торгів та підписання протоколу земельних торгів.

Строк подання конкурсної документації – до 05.03.2020 (включно) до 16.00 год.

Поштова адреса, за якою подаються документи – 49000, м. Дніпро, просп. Д. Яворницького, 75-а, каб. 46 А.

Інформація про проведення конкурсу: конкурс відбудеться – 16.03.2020 о 14.30 год, за адресою: м. Дніпро, просп. Д. Яворницького, 75-а, каб. 46 А.

Відомості про місцезнаходження комісії – 49000, м. Дніпро, просп. Д. Яворницького, 75-а, каб. 46 А. Телефон – (056) 744 84 63.

 

                                                                                                  Додаток 1

                                                                           до Регламенту роботи комісії

                                                                                                  з питань конкурсного відбору

                                                                                                  виконавців робіт із землеустрою,

оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів

на конкурентних засадах

 

 

 

                                                                                                 До Конкурсної комісії
                                                                               _________________________________

                                                                                            (місцезнаходження комісії)

 

ЗАЯВА
про участь у конкурсі з відбору виконавців послуг з виконання
робіт із землеустрою, оцінки земель, виконавця земельних торгів
(непотрібне закреслити)

Претендент

_____________________________________________________________________________
(найменування юридичної особи/прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця)

 

Керівник _______________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові, посада)

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті)

_____________________________________________________________________________

 

Місцезнаходження_____________________________________________________________

 

Телефон __________________ Тел./факс ___________________ Е-mail _________________

 

Прошу допустити до участі в конкурсі щодо відбору виконавця:

 

_____________________________________________________________________________

(вказати вид послуг: з виконання робіт із землеустрою та/або оцінки земель та/або виконавця земельних торгів)

_____________________________________________________________________________

(вказати земельну ділянку, її місце розташування, орієнтовний розмір, цільове призначення, тощо)

 

 

“___” ____________ 20___ року                           ____________________________
(дата заповнення заяви) (підпис керівника юридичної особи/фізичної особи - підприємця)

М.П.

Підписка на розсилку Дніпровської міської ради
Розсилка матеріалів виконується за допомогою сервісу Google FeedBurner.
Дніпровська міська рада не несе відповідальності за роботу сервісу.
Підписка на електронну газету Дніпровської міської ради
Розсилка матеріалів виконується за допомогою сервісу Google FeedBurner.
Дніпровська міська рада не несе відповідальності за роботу сервісу.