Інформація про проведення конкурсу з відбору виконавця земельних торгів з продажу земельної ділянки (або прав оренди на неї) що відбудеться 09.01.2020

Інформація
департаменту по роботі з активами Дніпровської міської ради
про проведення конкурсу з відбору виконавця земельних торгів з продажу земельної ділянки (або прав оренди на неї)

 

1. Мета проведення робіт: підготовка лоту до продажу та проведення земельних торгів з продажу земельної ділянки комунальної власності (або прав оренди на неї).

2. Дані про земельну ділянку:

№ з/п

Розташування земельної ділянки
(м. Дніпро)

Орієнтовна площа, га

Запланований вид використання

1

2

3

4

1

по вул. Панікахи у районі буд. № 75

0,1100

для будівництва та обслуговування торговельно-розважального комплексу

3. Умови конкурсу:

Під час обрання переможця із числа учасників конкурсу з відбору виконавців земельних торгів враховується загальна оцінка балів конкурсної пропозиції кожного з учасників за критеріями, зазначеними у пунктах 5.3 та 5.4 Регламенту роботи комісії з питань конкурсного відбору виконавців робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів на конкурентних засадах, затвердженого наказом департаменту по роботі з активами Дніпровської міської ради від 22.02.2017 № 43-УД (далі - Регламент).

Витрати на підготовку лоту до продажу, організацію і проведення земельних торгів, у тому числі виплата винагороди Виконавцю земельних торгів, здійснюватимуться без витрачання бюджетних коштів.

Переможець повинен:

- забезпечити фінансування підготовки лоту та забезпечити підготовку лоту до продажу на земельних торгах, а також проведення земельних торгів за власний рахунок на підставі відповідного договору між Організатором (департамент по роботі з активами Дніпровської міської ради) та Виконавцем земельних торгів з наступним відшкодуванням витрат покупцем лоту у відповідності до пункту 5 статті 136 Земельного кодексу України;

Підготовка лоту до продажу, яку забезпечує Виконавець, включає:

1) розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та його погодження у встановленому порядку (рішення міської ради від 27.11.2019 № 365/50);

2) проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки з виготовленням звіту (у разі продажу земельної ділянки у власність).

- забезпечити наявність належного оснащення для проведення торгів, демонстрації та продажу лоту;

- розмістити на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері земельних відносин, відеозапис торгів і повідомлення про результати торгів за лотом;

Претендент на участь у конкурсі має право залучити підрядні організації за відповідною цивільно-правовою угодою для виконання робіт із землеустрою та оцінки земель (копії укладених угод необхідно додати до конкурсної документації). Підрядні організації, що залучаються до надання послуг, повинні володіти необхідними технічним і технологічним  забезпеченням та у складі яких повинні працювати за основним місцем роботи не менше двох сертифікованих інженерів-землевпорядників, які є відповідальними за якість робіт із землеустрою та надати послуги по виконанню робіт із землеустрою та проведенню експертної грошової оцінки земельних ділянок з урахуванням відповідних законодавчих та нормативних вимог до таких робіт.

Проекти землеустрою розробляються землевпорядною організацією відповідно до вимог земельного, містобудівного, пам’ятко-охоронного законодавства.

Переможець конкурсного відбору несе відповідальність перед Організатором земельних торгів за невиконання зобов’язань третіми особами, координує надання послуг третіх осіб, створює умови та здійснює контроль за виконанням договірних зобов’язань між ними.

При розміщенні оголошення про проведення торгів на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері земельних відносин, воно має містити фотографічні зображення земельних ділянок, скан-копії документів та матеріалів на лоти.

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів робиться відмітка «На конкурс з відбору виконавців послуг з виконання земельних торгів» із зазначенням земельної ділянки та дати проведення конкурсу.

У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.

Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має містити (окремо по кожній земельній ділянці та окремо по кожному виду робіт): пропозицію про вартість виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість; калькуляцію витрат, пов’язаних з виконанням робіт; строк виконання робіт (у календарних днях); інформацію щодо кількості розроблених проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок (технічних документацій землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості)) та кількості звітів з експертної грошової оцінки земельних ділянок за попередні 24 місяці; інформацію про кількість проданих лотів, ціну їх продажу порівняно зі стартовою ціною (у разі проведення) за попередні 24 місяці, а також згоду на фінансування підготовки лоту до продажу та проведення земельних торгів.

Прийняття заяв припиняється за п’ять робочих днів до дати проведення конкурсу.

У разі неповноти, невідповідності наданих підтвердних документів або несвоєчасності їх подання претендент до участі у конкурсі не допускається.

4. Перелік підтвердних документів, які подаються на конкурс з відбору виконавців:*

- заява про участь у конкурсі з відбору виконавця послуг з виконання земельних торгів за формою згідно з додатком 1;

- копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб платників податків, або копія сторінок паспорта для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті (для претендента – фізичної особи – підприємця);

- копії установчих документів претендента та виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (для претендента – юридичної особи);

- копія витягу з Державного реєстру платників податку (єдиного податку);

- згода на обробку персональних даних (для претендента – фізичної особи-підприємця) згідно з додатком 2 Регламенту;

- копії кваліфікаційних документів ліцитаторів претендента, яких буде залучено до проведення земельних торгів та підписання протоколу земельних торгів (за наявності);

- довідка у довільній формі про наявність необхідного для розроблення документації із землеустрою технічного і технологічного забезпечення;

- копії кваліфікаційних сертифікатів інженерів-землевпорядників претендента, яких буде залучено до розробки документації із землеустрою;

- копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності;

- копії кваліфікаційних документів оцінювачів (та підвищення кваліфікації) з експертної грошової оцінки земельних ділянок, яких буде залучено до виконання робіт з оцінки;

- проект завдання на виконання послуг, у якому, зокрема, має бути зазначено вид документації із землеустрою або з оцінки земель, яку пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, які має надати Організатор земельних торгів, та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт, а саме:

а) документація із землеустрою, погоджена у встановленому чинним законодавством порядку (1 примірник – оригінал; 3 примірники – завірені копії);

б) документація із землеустрою в електронному вигляді на електронному носії, із зазначенням виду електронного носія;

в) завірені копії плану земельної ділянки (кадастрового) у 4 примірниках;

- зобов’язання учасника щодо:

а) оформлення результатів геодезичних робіт з використанням місцевої системи координат (Local) та системи координат УСК-2000 (USC2000) - державної геодезичної референтної системи координат УСК-2000;

б) організації та проведення робіт щодо здійснення дій по підписанню акту встановлення та узгодження меж з суміжними користувачами без залучення Організатора;

в) погодження проекту землеустрою у встановленому чинним законодавством порядку;

г) проходження державної експертизи землевпорядної документації, у добровільній формі (у разі необхідності) та надання Організатору позитивного висновку цієї експертизи;

ґ) здійснення рецензування звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки та надання Організатору позитивної рецензії.

*Всі документи (за винятком оригіналів та нотаріально завірених копій, виданих іншими установами) повинні бути завірені в установленому порядку.

5. Строк подання конкурсної документації: до 16.00 год. 26.12.2019 року (включно).

6. Адреса, за якою подаються документи: 49000, м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, 75-А, каб. 46 А.

7. Інформація про проведення конкурсу: конкурс відбудеться 09.01.2020 року о 14.30 год. в приміщенні Дніпровської міської ради за адресою: 49000, м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, 75-а, каб. 46 А.

8. Відомості про місцезнаходження комісії, контактні телефони: 49000, м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, 75-а,  телефон для довідок: (056) 744-84-63.

                                                                                                  Додаток 1

                                                                           до Регламенту роботи комісії

                                                                                                  з питань конкурсного відбору

                                                                                                  виконавців робіт із землеустрою,

оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів

на конкурентних засадах

 

                                                                                                  До Конкурсної комісії
                                                                                     _________________________________

                                                                                            (місцезнаходження комісії)

 

ЗАЯВА

про участь у конкурсі з відбору виконавців послуг з виконання

робіт із землеустрою, оцінки земель, виконавця земельних торгів

(непотрібне закреслити)

Претендент

_____________________________________________________________________________

(найменування юридичної особи/прізвище, ім'я та

по батькові фізичної особи - підприємця)

 

Керівник _______________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові, посада)

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті)

_____________________________________________________________________________

 

Місцезнаходження_____________________________________________________________

 

Телефон __________________ Тел./факс ___________________ Е-mail _________________

 

Прошу допустити до участі в конкурсі щодо відбору виконавця:

 

_____________________________________________________________________________

(вказати вид послуг: з виконання робіт із землеустрою та/або оцінки земель та/або виконавця земельних торгів)

_____________________________________________________________________________

(вказати земельну ділянку, її місце розташування, орієнтовний розмір, цільове призначення, тощо)

 

 

“___” ____________ 20___ року                           ____________________________
(дата заповнення заяви) (підпис керівника юридичної особи/фізичної особи - підприємця)

М П 

Підписка на розсилку Дніпровської міської ради
Розсилка матеріалів виконується за допомогою сервісу Google FeedBurner.
Дніпровська міська рада не несе відповідальності за роботу сервісу.
Підписка на електронну газету Дніпровської міської ради
Розсилка матеріалів виконується за допомогою сервісу Google FeedBurner.
Дніпровська міська рада не несе відповідальності за роботу сервісу.