Інформація про проведення конкурсу з відбору виконавців земельних торгів з продажу земельних ділянок (або прав оренди на них), який відбудеться 20.08.2019

Інформація
департаменту по роботі з активами Дніпровської міської ради
про проведення конкурсу з відбору виконавців земельних торгів з продажу земельних ділянок (або прав оренди на них)

1. Мета проведення робіт: підготовка лотів до продажу та проведення земельних торгів з продажу земельних ділянок комунальної власності (або прав оренди на них).

2. Дані про земельні ділянки:

№ з/п

Розташування земельної ділянки (м. Дніпро)

Площа, га

Запланований вид використання

1

2

3

4

1

по шосе Запорізькому у районі буд. № 53

1,3061

для проектування та будівництва громадсько-торговельного комплексу

2

по шосе Запорізькому у районі буд. № 53

0,8801

для проектування та будівництва громадсько-торговельного комплексу

3

по шосе Запорізькому у районі буд. № 53

0,8741

для проектування та будівництва громадсько-торговельного комплексу

3. Умови конкурсу:

Під час обрання переможця із числа учасників конкурсу з відбору виконавців земельних торгів враховується загальна оцінка балів конкурсної пропозиції кожного з учасників за критеріями, зазначеними у пунктах 5.3 та 5.4 Регламенту роботи комісії з питань конкурсного відбору виконавців робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів на конкурентних засадах, затвердженого наказом департаменту по роботі з активами Дніпровської міської ради від 22.02.2017 № 43-УД.

Витрати на підготовку лотів до продажу, організацію і проведення земельних торгів, у тому числі виплата винагороди Виконавцю земельних торгів, здійснюватимуться без витрачання бюджетних коштів.

Переможець повинен:

- забезпечити фінансування підготовки лотів та забезпечити підготовку лотів до продажу на земельних торгах, а також проведення земельних торгів за власний рахунок на підставі відповідних договорів між Організатором (департамент по роботі з активами Дніпровської міської ради) та Виконавцем земельних торгів з наступним відшкодуванням витрат покупцями лотів у відповідності до пункту 5 статті 136 Земельного кодексу України;

Підготовка лотів до продажу, яку забезпечує Виконавець, включає:

1) проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок з виготовленням звітів та надання рецензій на них (у разі продажу земельних ділянок у власність).

- забезпечити наявність належного оснащення для проведення торгів, демонстрації та продажу лотів;

- розмістити на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері земельних відносин, відеозапис торгів і повідомлення про результати торгів за кожним лотом.

Претендент на участь у конкурсі має право залучити підрядні організації за відповідною цивільно-правовою угодою для виконання робіт із землеустрою та оцінки земель (копії укладених угод необхідно додати до конкурсної документації). Підрядні організації, що залучаються до надання послуг, повинні володіти необхідними технічним і технологічним  забезпеченням та мати відповідні кваліфікаційні документи для надання послуги з проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок відповідно до Закону України "Про оцінку земель" та нормативних вимог до таких послуг (робіт).

Переможець конкурсного відбору несе відповідальність перед Організатором земельних торгів за невиконання зобов’язань третіми особами, координує надання послуг третіх осіб, створює умови та здійснює контроль за виконанням договірних зобов’язань між ними.

При розміщенні оголошення про проведення торгів на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері земельних відносин, воно має містити фотографічні зображення земельних ділянок, скан-копії документів та матеріалів на лоти.

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті (окремо по кожній земельній ділянці), на якому, крім поштових реквізитів робиться відмітка «На конкурс з відбору виконавців послуг з виконання земельних торгів» із зазначенням земельних ділянок та дати проведення конкурсу.

У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.

Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має містити (окремо по кожній земельній ділянці): пропозицію про вартість виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість; калькуляцію витрат, пов’язаних з виконанням робіт; строк виконання робіт (у календарних днях), але не більше 10 календарних днів; інформацію щодо кількості звітів з експертної грошової оцінки земельних ділянок за попередні 24 місяці; інформацію про кількість проданих лотів, ціну їх продажу порівняно зі стартовою ціною (у разі проведення) за попередні 24 місяці, а також згоду на фінансування підготовки лотів до продажу та проведення земельних торгів.

Прийняття заяв припиняється за п’ять робочих днів до дати проведення конкурсу.

У разі неповноти, невідповідності наданих підтвердних документів або несвоєчасності їх подання претендент до участі у конкурсі не допускається.

4. Перелік підтвердних документів, які подаються на конкурс з відбору виконавців:*

- заява про участь у конкурсі з відбору виконавця послуг з виконання земельних торгів за формою (додаток 1);

- копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб платників податків, або копія сторінок паспорта для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті (для претендента – фізичної особи – підприємця);

- копії установчих документів претендента та виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (для претендента – юридичної особи);

- копія витягу з Державного реєстру платників податку (єдиного податку);

- згода на обробку персональних даних (для претендента – фізичної особи-підприємця);

- копії кваліфікаційних документів ліцитаторів претендента, яких буде залучено до проведення земельних торгів та підписання протоколу земельних торгів;

- копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності;

- копії кваліфікаційних документів оцінювачів (у тому числі посвідчень про підвищення їх кваліфікації), яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про експертну грошову оцінку земельних ділянок;

- проект завдання на виконання послуг з виконання робіт з оцінки земель, у якому, зокрема, має бути зазначено перелік вихідних даних, які має надати Організатор та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт та надання Організатору позитивних рецензій на звіти про експертну грошову оцінку окремо кожної земельної ділянки.

*Всі документи (за винятком оригіналів та нотаріально завірених копій, виданих іншими установами) повинні бути завірені в установленому порядку.

5. Строк подання конкурсної документації: до 16.00 год. 12.08.2019 року (включно).

6. Адреса, за якою подаються документи: 49000, м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, 75-А, каб. 46 А.

7. Інформація про проведення конкурсу: конкурс відбудеться 20.08.2019 року о 14.30 год. в приміщенні Дніпровської міської ради за адресою: 49000, м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, 75-а, каб. 46 А.

8. Відомості про місцезнаходження комісії, контактні телефони: 49000, м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, 75-а,  телефон для довідок: (056) 744-84-63.

 

 

                                                                                                  Додаток 1

                                                                           до Регламенту роботи комісії

                                                                                                  з питань конкурсного відбору

                                                                                                  виконавців робіт із землеустрою,

оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів

на конкурентних засадах

 

                                                                                       До Конкурсної комісії
                   _________________________________

                                                                                            (місцезнаходження комісії)

 

ЗАЯВА

про участь у конкурсі з відбору виконавців послуг з виконання

робіт із землеустрою, оцінки земель, виконавця земельних торгів

(непотрібне закреслити)

Претендент

_____________________________________________________________________________

(найменування юридичної особи/прізвище, ім'я та

по батькові фізичної особи - підприємця)

 

Керівник _______________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові, посада)

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті)

Підписка на розсилку Дніпровської міської ради
Розсилка матеріалів виконується за допомогою сервісу Google FeedBurner.
Дніпровська міська рада не несе відповідальності за роботу сервісу.
Підписка на електронну газету Дніпровської міської ради
Розсилка матеріалів виконується за допомогою сервісу Google FeedBurner.
Дніпровська міська рада не несе відповідальності за роботу сервісу.