Інформація департаменту по роботі з активами Дніпровської міської ради про проведення конкурсу з відбору виконавця земельних торгів з продажу земельних ділянок (або прав оренди на них)

Інформація департаменту по роботі з активами Дніпровської міської ради про проведення конкурсу з відбору виконавця земельних торгів з продажу земельних ділянок (або прав оренди на них)

1. Мета проведення робіт: підготовка лотів до продажу та проведення земельних торгів з продажу земельних ділянок комунальної власності (або прав оренди на них).

2. Дані про земельні ділянки:

№ з/п

Розташування земельної ділянки

(м. Дніпро)

Орієнтовна площа, га

Запланований вид використання

1

2

3

4

1

вул. Робоча у районі буд. № 75 (Чечелівський район)

0,0800

для розміщення автостоянки

2

вул. Дмитра Кедріна у районі
буд. № 28 С (Чечелівський район)

0,2000

для розміщення автостоянки

 

3. Умови конкурсу:

Під час обрання переможця із числа учасників конкурсу з відбору виконавців земельних торгів враховується загальна оцінка балів конкурсної пропозиції кожного з учасників за критеріями, зазначеними у пунктах 5.3 та 5.4 Регламенту роботи комісії з питань конкурсного відбору виконавців робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів на конкурентних засадах, затвердженого наказом департаменту по роботі з активами Дніпровської міської ради від 01.12.2016 № 118-УД у редакції наказу від 22.02.2017 № 43-УД.

Витрати на підготовку лотів до продажу, організацію і проведення земельних торгів, у тому числі виплата винагороди Виконавцю земельних торгів, здійснюватимуться без витрачання бюджетних коштів.

Переможець повинен:

- забезпечити фінансування підготовки лотів та забезпечити підготовку лотів до продажу на земельних торгах, а також проведення земельних торгів за власний рахунок на підставі відповідних договорів між Організатором та Виконавцем земельних торгів з наступним відшкодуванням витрат покупцем лотів у відповідності до пункту 5 статті 136 Земельного кодексу України;

Підготовка лотів до продажу, яку забезпечує Виконавець, включає:

1) розробку відповідної документації із землеустрою на земельні ділянки та її погодження у встановленому порядку (вид документації визначено у рішеннях міської ради від 21.02.2018 № 169/30 та № 168/30);

2) проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок з виготовленням звітів (у разі продажу земельних ділянок у власність).

 

- забезпечити наявність належного оснащення для проведення торгів, демонстрації та продажу лотів;

- розмістити на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері земельних відносин, відеозапис торгів і повідомлення про результати торгів за кожним лотом;

Претендент на участь у конкурсі має право залучити підрядні організації за відповідною цивільно-правовою угодою для виконання робіт із землеустрою та оцінки земель (копії укладених угод необхідно додати до конкурсної документації). Підрядні організації, що залучаються до надання послуг, повинні володіти необхідними технічним і технологічним  забезпеченням та у складі яких повинні працювати за основним місцем роботи не менше двох сертифікованих інженерів-землевпорядників, які є відповідальними за якість робіт із землеустрою та надати послуги по виконанню робіт із землеустрою та проведенню експертної грошової оцінки земельних ділянок з урахуванням відповідних законодавчих та нормативних вимог до таких робіт.

Проекти землеустрою розробляється землевпорядною організацією відповідно до вимог земельного, містобудівного, пам’ятко-охоронного законодавства.

Переможець конкурсного відбору несе відповідальність перед Організатором земельних торгів за невиконання зобов’язань третіми особами, координує надання послуг третіх осіб, створює умови та здійснює контроль за виконанням договірних зобов’язань між ними.

При розміщенні оголошення про проведення торгів на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері земельних відносин, воно має містити фотографічні зображення земельних ділянок, скан-копії документів та матеріалів на лоти.

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів робиться відмітка «На конкурс з відбору виконавців послуг з виконання земельних торгів» із зазначенням земельних ділянок та дати проведення конкурсу.

У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.

Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має містити (окремо по кожному виду робіт): пропозицію про вартість виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість; калькуляцію витрат, пов’язаних з виконанням робіт; строк виконання робіт (у календарних днях); інформацію щодо кількості розроблених проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок (технічних документацій землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості)) та кількості звітів з експертної грошової оцінки земельних ділянок за попередні 24 місяці; інформацію про кількість проданих лотів, ціну їх продажу порівняно зі стартовою ціною   (у разі проведення) за попередні 24 місяці, а також згоду на фінансування підготовки лоту до продажу та проведення земельних торгів.

Прийняття заяв припиняється за п’ять робочих днів до дати проведення конкурсу.

У разі неповноти, невідповідності наданих підтвердних документів або несвоєчасності їх подання претендент до участі у конкурсі не допускається.

4. Перелік підтвердних документів, які подаються на конкурс з відбору виконавців:*

- заява про участь у конкурсі з відбору виконавця послуг з виконання земельних торгів за формою згідно з додатком 1 Регламенту роботи комісії з питань конкурсного відбору виконавців робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів на конкурентних засадах, затвердженого наказом департаменту по роботі з активами Дніпровської міської ради від 01.12.2016 № 118-УД у редакції наказу від 22.02.2017 № 43-УД (далі – Регламент);

- копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб платників податків, або копія сторінок паспорта для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті (для претендента – фізичної особи – підприємця);

- копії установчих документів претендента та виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (для претендента – юридичної особи);

- копія витягу з Державного реєстру платників податку (єдиного податку);

- згода на обробку персональних даних (для претендента – фізичної особи-підприємця) згідно з додатком 2 Регламенту;

- копії кваліфікаційних документів ліцитаторів претендента, яких буде залучено до проведення земельних торгів та підписання протоколу земельних торгів (за наявності);

- довідка у довільній формі про наявність необхідного для розроблення документації із землеустрою технічного і технологічного забезпечення;

- копії кваліфікаційних сертифікатів інженерів-землевпорядників претендента, яких буде залучено до розробки документації із землеустрою;

- копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності;

- копії кваліфікаційних документів оцінювачів (та підвищення кваліфікації) з експертної грошової оцінки земельних ділянок, яких буде залучено до виконання робіт з оцінки;

- проект завдання на виконання послуг, у якому, зокрема, має бути зазначено вид документації із землеустрою або з оцінки земель, яку пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, які має надати Організатор земельних торгів, та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт, а саме:

       а) документація із землеустрою, погоджена у встановленому чинним законодавством порядку (1 примірник – оригінал; 3 примірники – завірені копії);

       б) документація із землеустрою в електронному вигляді на електронному носії, із зазначенням виду електронного носія;

       в) завірені копії акту встановлення та узгодження меж у 4 примірниках;

       г) завірені копії кадастрового плану у 4 примірниках;

- зобов’язання учасника щодо:

       а) оформлення результатів геодезичних робіт з використанням місцевої системи координат (Local) та системи координат УСК-2000 (USC2000) - державної геодезичної референтної системи координат УСК-2000;

       б) організації та проведення робіт щодо здійснення дій по підписанню акту встановлення та узгодження меж з суміжними користувачами без залучення Організатора;

           в) погодження проекту землеустрою у встановленому чинним законодавством порядку;

         г) проходження державної експертизи землевпорядної документації, у добровільній формі (у разі необхідності) та надання Організатору позитивного висновку цієї експертизи;

       ґ) здійснення рецензування звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки та надання Організатору позитивної рецензії.

*Всі документи (за винятком оригіналів та нотаріально завірених копій, виданих іншими установами) повинні бути завірені в установленому порядку.

5. Строк подання конкурсної документації: до 16.00 год. 12.04.2018 року (включно).

6. Адреса, за якою подаються документи: 49000, м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, 75-а, каб. 46 а.

7. Інформація про проведення конкурсу: конкурс відбудеться 19.04.2018 року                     о 14.30 год. в приміщенні Дніпровської міської ради за адресою: 49000, м. Дніпро,               пр. Дмитра Яворницького, 75-а, каб. 46а.

8. Відомості про місцезнаходження комісії, контактні телефони: 49000, м. Дніпро,            пр. Дмитра Яворницького, 75-а,  телефон для довідок: (056) 744-84-63.

 

 

                                                                                                  Додаток 1

                                                                           до Регламенту роботи комісії

                                                                                                  з питань конкурсного відбору

                                                                                                  виконавців робіт із землеустрою,

оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів

на конкурентних засадах

 

                                                                                       До Конкурсної комісії
                                                                                        _________________________________

                                                                                                   (місцезнаходження комісії)

 

ЗАЯВА

про участь у конкурсі з відбору виконавців послуг з виконання

робіт із землеустрою, оцінки земель, виконавця земельних торгів

(непотрібне закреслити)

Претендент

_____________________________________________________________________________

(найменування юридичної особи/прізвище, ім'я та

по батькові фізичної особи - підприємця)

 

Керівник _______________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові, посада)

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті)

_____________________________________________________________________________

 

Місцезнаходження_____________________________________________________________

 

Телефон __________________ Тел./факс ___________________ Е-mail _________________

 

Прошу допустити до участі в конкурсі щодо відбору виконавця:

 

_____________________________________________________________________________

(вказати вид послуг: з виконання робіт із землеустрою та/або оцінки земель та/або виконавця земельних торгів)

_____________________________________________________________________________

(вказати земельну ділянку, її місце розташування, орієнтовний розмір, цільове призначення, тощо)

 

 

“___” ____________ 20___ року                                 ____________________________
        (заповнення заяви)                     (підпис керівника юридичної особи/фізичної особи-підприємця)

 

М.П.

 

Підписка на розсилку Дніпровської міської ради
Розсилка матеріалів виконується за допомогою сервісу Google FeedBurner.
Дніпровська міська рада не несе відповідальності за роботу сервісу.
Підписка на електронну газету Дніпровської міської ради
Розсилка матеріалів виконується за допомогою сервісу Google FeedBurner.
Дніпровська міська рада не несе відповідальності за роботу сервісу.