Інформація департаменту по роботі з активами Дніпровської міської ради про проведення конкурсу звідбору виконавця послуг з проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки 28.04.2017


 Мета проведення робіт: визначення ринкової вартості земельної ділянки комунальної власності для продажу відповідно вимог ст. 128 Земельного кодексу України.
 
1.  Дані про земельні ділянки та їх місцезнаходження:
 
Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Дмитра Донцова, буд. № 2А, Соборний район, (кадастровий номер 1210100000:03:286:0066), площею 0,1274 га, по фактичному розміщенню об’єктів нерухомого майна, що належать на праві власності ТОВ «ЕЛІОНА», код цільового використання землі (УКЦВЗ) – 1.11.3 (роздрібна торгівля та комерційні послуги), код виду цільового призначення земель (КВЦПЗ) 03.07 (для будівництва та обслуговування будівель торгівлі), код згідно з КВЗУ 008.03 (землі під соціально-культурними об’єктами).
 
2.   Умови конкурсу:
Під час обрання переможця із числа учасників конкурсу з відбору виконавців земельних торгів враховується загальна оцінка балів конкурсної пропозиції кожного з учасників за критеріями, зазначеними у пункті 5.4 Регламенту роботи комісії з питань конкурсного відбору виконавців робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів на конкурентних засадах, затвердженого наказом департаменту по роботі з активами Дніпровської міської ради від 01.12.2016 № 118-УД у редакції наказу від 22.02.2017 № 43-УД (далі - Регламент).
 
Переможець повинен:
 
- визначити ринкову вартість земельної ділянки шляхом проведення експертної грошової оцінки відповідно чинних нормативно-правових актів;
 
- надати замовнику звіт з експертної грошової оцінки та позитивну рецензію на нього.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка «На конкурс з відбору виконавця послуг з проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки» із зазначенням об’єкта та дати проведення конкурсу.
У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.
Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має містити калькуляцію витрат, пов’язаних з виконанням робіт з оцінки; строк виконання робіт (у календарних днях), але не більше 10 календарних днів та інформація про кількість складених звітів з експертної грошової оцінки земельних ділянок за попередні 24 місяці. 

4. Перелік підтвердних документів, які подаються на конкурс з відбору виконавців:
-  заява про участь у конкурсі з відбору виконавця послуг з проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки за формою згідно з додатком 1 до Регламенту;
- копії установчого документу претендента та виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;
- копія витягу з Державного реєстру платників податку (єдиного податку);
- копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності;
- копія ліцензії на проведення землеоціночних робіт (у разі наявності);
- копії кваліфікаційних документів оцінювачів претендента, яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки, у тому числі посвідчень про підвищення кваліфікації оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок;
- проект завдання на виконання послуг з виконання робіт з оцінки земель, у якому, зокрема, має бути зазначено перелік вихідних даних, які має надати замовник та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт.

5.  Строк подання конкурсної документації– до 16.00 год. 20.04.2017 (включно).

6. Поштова адреса, за якою подаються документи – 49000,  м. Дніпро,  просп. Д. Яворницького, 75-а, каб. 47.

7. Інформація про проведення конкурсу: конкурс відбудеться – 28.04.2017 о 14.00 год, за адресою: м. Дніпро, просп. Д. Яворницького, 75-а, каб. 47.

8. Відомості про місцезнаходження комісії– 49000, м. Дніпро, просп. Д. Яворницького, 75-а, каб. 47. Телефон – (056) 744 84 63
 
                                                                                                  Додаток 1
                                                                                                  до Регламенту роботи комісії
                                                                                                  з питань конкурсного відбору
                                                                                                  виконавців робіт із землеустрою,
                                                                                                  оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів
                                                                                                  на конкурентних засадах
 
 
 
                                                                                                  До Конкурсної комісії 
                                                                                       _________________________________
                                                                                              (місцезнаходження комісії)
 

ЗАЯВА
про участь у конкурсі з відбору виконавців послуг з виконання
робіт із землеустрою, оцінки земель, виконавця земельних торгів
(непотрібне закреслити)

 Претендент
 _____________________________________________________________________________
(найменування юридичної особи/прізвище, ім'я та
по батькові фізичної особи - підприємця)
 
Керівник _______________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові, посада)
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті)
_____________________________________________________________________________
 
Місцезнаходження_____________________________________________________________
 
Телефон __________________ Тел./факс ___________________ Е-mail _________________
 
Прошу допустити до участі в конкурсі щодо відбору виконавця:
 
_____________________________________________________________________________
(вказати вид послуг: з виконання робіт із землеустрою та/або оцінки земель та/або виконавця земельних торгів)
_____________________________________________________________________________
(вказати земельну ділянку, її місце розташування, орієнтовний розмір, цільове призначення, тощо)
 
 
     “___” ____________ 20___ року                                        ____________________________
(дата заповнення заяви)                                                  (підпис керівника юридичної
                                                                                       особи/фізичної особи - підприємця)
 
                        М.П.
Підписка на розсилку Дніпровської міської ради
Розсилка матеріалів виконується за допомогою сервісу Google FeedBurner.
Дніпровська міська рада не несе відповідальності за роботу сервісу.
Підписка на електронну газету Дніпровської міської ради
Розсилка матеріалів виконується за допомогою сервісу Google FeedBurner.
Дніпровська міська рада не несе відповідальності за роботу сервісу.