Додаток 2 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності»
           
      КОДИ
  Дата (рік, місяць, число) 2020 04 01
Установа Комунальний позашкільний навчальний заклад "Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву № 3" Дніпровської міської ради за ЄДРПОУ 19145926
Територія Амур-Нижньодніпровський за КОАТУУ 1210136300
Організаційно-правова форма господарювання Комунальна організація (установа, заклад) за КОПФГ 430
Орган державного управління Міністерство молоді та спорту України за КОДУ 11087
Вид економічної діяльності Інша діяльність у сфері спорту за КВЕД 93.19
Одиниця виміру: грн
Періодичність: проміжна
         
       
ЗВІТ
ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за I квартал 2020 року
       
      Форма №2-дс
І. ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ ДІЯЛЬНОСТІ
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
ДОХОДИ      
Доходи від обмінних операцій   - -
Бюджетні асигнування 2010 2372184 1781094
Доходи від надання послуг (виконання робіт) 2020 4200 10062
Доходи від продажу активів 2030 - -
Фінансові доходи 2040 - -
Інші доходи від обмінних операцій 2050 - -
Усього доходів від обмінних операцій 2080 2376384 1791156
Доходи від необмінних операцій      
Податкові надходження 2090 - -
Неподаткові надходження 2100 - -
Трансферти 2110 - -
Надходження до державних цільових фондів 2120 - -
Інші доходи від необмінних операцій 2130 - -
Усього доходів від необмінних операцій 2170 - -
Усього доходів 2200 2376384 1791156
ВИТРАТИ      
Витрати за обмінними операціями   - -
Витрати на виконання бюджетних програм 2210 2359996 1761071
Витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт) 2220 498 8563
Витрати з продажу активів 2230 - -
Фінансові витрати 2240 - -
 
   
 
202000000017907202 АС " Є-ЗВІТНІСТЬ "   ст. 1 з 3
Інші витрати за обмінними операціями 2250 9960 20433
Усього витрат за обмінними операціями 2290 2370454 1790067
Витрати за необмінними операціями      
Трансферти 2300 - -
Інші витрати за необмінними операціями 2310 - -
Усього витрат за необмінними операціями 2340 - -
Усього витрат 2380 2370454 1790067
Профіцит/дефіцит за звітний період 2390 5930 1089
 
ІІ. ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ (КОШТОРИСУ) ЗА ФУНКЦІОНАЛЬНОЮ КЛАСИФІКАЦІЄЮ ВИДАТКІВ ТА КРЕДИТУВАННЯ БЮДЖЕТУ
Найменування показника Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
Загальнодержавні функції 2420 - -
Оборона 2430 - -
Громадський порядок, безпека та судова влада 2440 - -
Економічна діяльність 2450 - -
Охорона навколишнього природного середовища 2460 - -
Житлово-комунальне господарство 2470 - -
Охорона здоров’я 2480 - -
Духовний та фізичний розвиток 2490 2370454 1790067
Освіта 2500 - -
Соціальний захист та соціальне забезпечення 2510 - -
УСЬОГО: 2520 2370454 1790067
 
ІІІ. ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ (КОШТОРИСУ)
Стаття Код рядка Загальний фонд Спеціальний фонд
план на звітний рік фактична сума виконання за звітний період різниця (графа 4 мінус графа 3) план на звітний рік із урахуванням змін фактична сума виконання за звітний період різниця (графа 7 мінус графа 6)
1 2 3 4 5 6 7 8
ДОХОДИ              
Податкові надходження 2530 - - - - - -
Неподаткові надходження 2540 - - - - - -
Доходи від власності та підприємницької діяльності 2541 - - - - - -
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 2542 - - - - - -
Інші неподаткові надходження 2543 - - - - - -
Власні надходження бюджетних установ 2544 - - - - - -
Доходи від операцій з капіталом 2550 - - - - - -
Офіційні трансферти, з них: 2560 - - - - - -
від органів державного управління 2561 - - - - - -
Цільові фонди 2570 - - - - - -
Надходження державних цільових фондів 2580 - - - - - -
Надходження Пенсійного фонду України 2581 - - - - - -
 
   
 
202000000017907202 АС " Є-ЗВІТНІСТЬ "   ст. 2 з 3
Надходження Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття 2582 - - - - - -
Надходження Фонду соціального страхування України 2583 - - - - - -
Інші надходження 2590 - - - - - -
Усього доходів 2600 - - - - - -
ВИТРАТИ              
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2610 - - - - - -
Використання товарів і послуг 2620 - - - - - -
Обслуговування боргових зобов’язань 2630 - - - - - -
Поточні трансферти, з них: 2640 - - - - - -
органам державного управління інших рівнів 2641 - - - - - -
Соціальне забезпечення 2650 - - - - - -
Інші поточні видатки 2660 - - - - - -
Нерозподілені видатки 2670 - - - - - -
Придбання основного капіталу 2680 - - - - - -
Капітальні трансферти, з них: 2690 - - - - - -
органам державного управління інших рівнів 2691 - - - - - -
Внутрішнє кредитування 2700 - - - - - -
Зовнішнє кредитування 2710 - - - - - -
Усього витрат 2780 - - - - - -
Профіцит/дефіцит за звітний період 2790 - - - - - -
 
IV. ЕЛЕМЕНТИ ВИТРАТ ЗА ОБМІННИМИ ОПЕРАЦІЯМИ
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
Витрати на оплату праці 2820 1917840 1288090
Відрахування на соціальні заходи 2830 424377 280522
Матеріальні витрати 2840 18277 201022
Амортизація 2850 - -
Інші витрати 2860 9960 20433
Усього 2890 2370454 1790067
       
       
Керівник (посадова особа)   Жуков ОЛ
       
Головний бухгалтер (спеціаліст,
на якого покладено виконання
обов’язків бухгалтерської служби)
  Бабак ЕВ
       
       
 
   
 
202000000017907202 АС " Є-ЗВІТНІСТЬ "   ст. 3 з 3