Дніпровська міська рада

офіційний Інтернет-портал

Вівторок, Квіт 25


Ви тут: Діяльність ОСББ: Управління ОСББ

Управління ОСББ

Органи ОСББ:

 • загальні збори;
 • правління;
 • ревізійна комісія ОСББ.

Загальні збори

Є вищим органом управління об'єднання. Вони скликаються і проводяться згідно з вимогами статуту об'єднання. Загальні збори правомочні, якщо на них присутні більше половини членів об'єднання.

Рішення загальних зборів, прийняте відповідно до статуту, є обов'язковим для всіх членів об'єднання.

Рішення загальних зборів оприлюднюється. У передбачених статутом або рішенням загальних зборів випадках воно може бути надане членам об'єднання під розписку або направлене поштою (рекомендованим листом).

Рішення загальних зборів може бути оскаржене в судовому порядку.

Рішення, які приймають виключно загальні збори:

 • затвердження статуту об'єднання, внесення змін до нього;
 • обрання членів правління об'єднання;
 • питання про використання об'єктів, що перебувають у спільній власності членів об'єднання;
 • затвердження кошторису, балансу об'єднання та річного звіту;
 • затвердження договорів (угод), укладених на суму, що перевищує визначену в статуті об'єднання;
 • визначення розмірів внесків та платежів членами об'єднання;
 • прийняття рішення про реконструкцію та ремонт будинку або про зведення господарських споруд;
 • визначення розміру матеріального та іншого заохочення членів об'єднання і правління;
 • визначення обмежень на користування об'єктами, які перебувають у спільній власності об'єднання;
 • прийняття рішень про передачу в оренду об'єктів, які перебувають у спільній власності членів об'єднання, фізичним і юридичним особам;
 • затвердження угод про заснування товариств або участі у товариствах.

Представники ОСББ

За рішенням загальних зборів можуть бути обрані представники від об'єднання, яким зборами надаються відповідні повноваження щодо оперативного вирішення нагальних питань шляхом скликання зборів представників. Статутом визначаються порядок скликання та голосування, перелік питань, які можуть вирішуватися зборами представників.

Правління обирається для керівництва поточною діяльністю об'єднання правління. Правління має право приймати рішення з питань діяльності об'єднання, визначених статутом.

Правління є виконавчим органом об'єднання і підзвітне загальним зборам. Порядок обрання та відкликання членів правління, їх кількісний склад та строки обрання встановлюються загальними зборами.

Це важливо!

Збори представників не можуть вирішувати питання, які стосуються майнових прав членів об'єднання, погіршують умови використання майна або умови проживання.

Компетенція правління:

 • підготовка кошторису, балансу об'єднання та річного звіту;
 • здійснення контролю за своєчасною сплатою членами об'єднання внесків і платежів та вжиття заходів щодо стягнення заборгованості згідно з законодавством;
 • ведення діловодства, бухгалтерського обліку та звітності про діяльність об'єднання;
 • скликання та організація проведення загальних зборів членів об'єднання або зборів представників.

Ревізійна комісія (ревізор) обирається для здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю правління об'єднання на загальних зборах з числа членів об'єднання. Також можна залучити аудитора.

Порядок діяльності ревізійної комісії та її кількісний склад затверджуються загальними зборами.

Управитель – юридична особа, яка здійснює управління неподільним та загальним майном житлового комплексу за дорученням власника (власників) майна і забезпечує його належну експлуатацію.

Якщо балансоутримувачем є ОСББ, рішення про форму управління приймається на загальних зборах кваліфікованою більшістю голосів. Управління неподільним та загальним майном житлового комплексу ОСББ може здійснювати у формі:
управління неподільним та загальним майном через статутні органи ОСББ;
передачі всіх або частини функцій по управлінню неподільним та загальним майном житлового комплексу юридичній особі за договором.

Форма управління неподільним та загальним майном житлового комплексу може бути змінена у будь-який час.