Дніпровська міська рада

офіційний Інтернет-портал

Вівторок, Квіт 25


Ви тут: Діяльність ОСББ: Права та обов’язки

Права та обов’язки

Після реєстрації життя в ОСББ лише починається. Головне - це робота ОСББ після неї. Необхідно чітко уявляти можливості, які ви отримали, а також механізми втілення ваших мрій у життя.

Хто і як може стати членом ОСББ

Членом ОСББ може стати фізична чи юридична особа, яка є власником квартири (квартир) або приміщення (приміщень) у багатоквартирному будинку.

Членство в об'єднанні є добровільним і може насуватися одночасно зі створенням ОСББ при проведенні установчих зборів, а також індивідуально, на основі письмової заяви, в будь який момент його існування.

Членство в об'єднанні розпочинається на підставі поданої письмової заяви власника за згодою ОСББ. Припинятися членство може також за заявою з підстав, визначених статутом.

Власники приміщень, розташованих у межах одного житлового комплексу, які не є членами ОСББ, можуть укладати з ОСББ угоди про співпрацю та дії у спільних інтересах.

Власники – члени ОСББ мають такі права:

 • обирати та бути обраним до складу статутних органів об'єднання;
 • знайомитися з протоколами загальних зборів, робити з них виписки;
 • одержувати в установленому порядку інформацію про діяльність об'єднання;
 • вимагати від статутних органів захисту своїх прав та дотримання членами об'єднання правил добросусідства;
 • вийти в установленому статутом порядку з об'єднання;
 • одержувати в установленому статутом порядку інформацію про діяльність асоціації.

На вимогу члена об'єднання воно зобов'язане надати йому для ознайомлення всі свої фінансові звіти. Здійснення прав власника не може порушувати права інших власників. Спори щодо здійснення прав власників вирішуються за згодою сторін або в судовому порядку.

Обов’язки власника – члена ОСББ:

 • виконувати вимоги статуту об'єднання;
 • виконувати рішення статутних органів, прийняті у межах їхніх повноважень;
 • використовувати приміщення за призначенням, дотримуватися правил користування приміщеннями;
 • забезпечувати збереження приміщень, брати участь у проведенні їх ремонту;
 • забезпечувати дотримання вимог житлового і містобудівного законодавства щодо здійснення ремонту чи реконструкції приміщень або їх частин, не допускати порушення законних прав та інтересів інших власників;
 • додержуватися вимог правил утримання жилого будинку і прибудинкової території, правил пожежної безпеки, санітарних норм;
 • своєчасно і в повному обсязі сплачувати належні платежі;
 • відшкодовувати за власний рахунок і у повному обсязі збитки, заподіяні майну інших власників особисто або іншою особою, що займає чи використовує приміщення на законних підставах або з відома власника;
 • виконувати передбачені статутними документами обов'язки перед об'єднанням;
 • попереджувати псування неподільного та загального майна, інформувати органи управління об'єднання про пошкодження та вихід з ладу технічного обладнання;
 • додержувати чистоти в місцях загального користування та тиші в нічний час (з 22.00 до 8.00).

Статутом об'єднання можуть бути встановлені й інші обов'язки власників - членів об'єднання відповідно до законодавства.

Загальні права ОСББ

Об'єднання має право відповідно до законодавства та статуту шляхом скликання загальних зборів:

 • створювати органи управління та визначати умови їх діяльності та оплати;
 • приймати рішення щодо надходження та витрати коштів об'єднання;
 • визначати порядок утримання, експлуатації та ремонту неподільного і загального майна відповідно до статуту;
 • давати згоду на укладення договорів на виконання робіт та надання послуг для об'єднання;
 • встановлювати розміри платежів, зборів і внесків членів об'єднання, а також відрахувань до резервного і ремонтного фондів;
 • виключати з свого складу членів об'єднання, які не виконують своїх обов'язків;
 • брати на баланс майно об'єднання;
 • для виконання статутних завдань здійснювати необхідну господарську діяльність в порядку, визначеному законом.
 • доручати правлінню з межах повноважень, визначених статутом:
 • визначати підрядника, укладати договори на управління та експлуатацію, обслуговування і ремонт майна з будь-якою фізичною або юридичною особою відповідно до статуту та законодавства;
 • здійснювати контроль за своєчасною сплатою внесків та платежів;
 • ініціювати скликання загальних зборів;
 • захищати права, представляти законні інтереси власників в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності;
 • за рішенням загальних зборів та згодою власників приміщень, які не є членами об'єднання, використовувати приміщення в житловому комплексі для потреб органів управління об'єднання.
 • Загальні збори членів об'єднання мають право делегувати асоціації, до якої вони входять, частину повноважень власних органів управління;
 • Загальні збори об'єднання можуть прийняти рішення про списання боргів його членів у разі виконання ними робіт, необхідних для утримання неподільного та загального майна об'єднання, на суму боргу. Порядок розрахунків за ці операції визначається Кабінетом Міністрів України.
 • Об'єднання може стати засновником асоціації.

Права правління

Правління має право:

 • розпорядження коштами об'єднання відповідно до затвердженого загальними зборами об'єднання кошторису;
 • укладення договорів з суб'єктами підприємництва, які виконують роботи, надають послуги, та здійснення контролю за їх виконанням;
 • Правління також має право приймати рішення з питань діяльності об'єднання, визначених статутом.

Це важливо!

Правління діє за дорученням загальних зборів та в межах статутних повноважень.

Для забезпечення виконання власниками приміщень своїх обов’язків ОСББ має право:

 • робити членам об'єднання попередження про порушення ними статутних або інших законних вимог і вимагати їх дотримання;
 • вимагати відшкодування збитків, заподіяних неподільному та загальному майну об'єднання з вини власника або інших осіб, які користуються його власністю;
 • вимагати своєчасної та у повному обсязі сплати всіх встановлених цим Законом та статутом об'єднання платежів, зборів і внесків від власників приміщень, а також відрахувань до резервного і ремонтного фондів;
 • звертатися до суду з позовом про звернення стягнення на майно власників приміщень, які відмовляються відшкодовувати заподіяні збитки, своєчасно та у повному обсязі сплачувати всі встановлені цим Законом та статутом об'єднання платежі, збори і внески, а також відрахування до резервного і ремонтного фондів;
 • виступати засновником (учасником) товариств з обмеженою відповідальністю.

Реалізація прав об'єднання здійснюється його правлінням за дорученням загальних зборів та відповідно до статуту об'єднання.

Обов’язки ОСББ:

 • забезпечувати належний санітарний, протипожежний і технічний стан неподільного та загального майна, що належить членам об'єднання;
 • звітувати загальним зборам про виконання кошторису об'єднання за рік;
 • забезпечувати виконання вимог статуту об'єднання;
 • виконувати свої договірні зобов'язання;
 • забезпечувати дотримання інтересів усіх членів об'єднання, асоціації при встановленні умов і порядку володіння, користування і розпорядження спільною власністю, розподілі між членами об'єднання, асоціації витрат на експлуатацію та ремонт неподільного та загального майна;
 • припиняти дії третіх осіб, що утруднюють або перешкоджають реалізації прав володіння, користування і розпорядження неподільним та загальним майном членами об'єднання;
 • у випадках, передбачених законодавством, статутом об'єднання, асоціації, представляти інтереси членів об'єднання, асоціації відповідно до наданих повноважень у відносинах з третіми особами.

Виконання зобов'язань об'єднанням належить до повноважень його правління відповідно до статуту об'єднання.