Дніпровська міська рада

офіційний Інтернет-портал

Вівторок, Квіт 25


Ви тут: Громадська рада ПОЛОЖЕННЯ про Громадську раду при Дніпропетровській міській раді

ПОЛОЖЕННЯ про Громадську раду при Дніпропетровській міській раді

                                              ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                      Рішення міської ради
                                                                             від15.06.2011р.№37/12

 
 
 
ПОЛОЖЕННЯ
про Громадську раду при Дніпропетровській
міській раді
1. Громадська  рада  при Дніпропетровській міській раді
 
          Громадська рада при Дніпропетровській міській раді (далі - Громадська рада)  є  постійно діючим  колегіальним виборним консультативно - дорадчим органом, утвореним для забезпечення участі громадян у вирішенні питань місцевого значення як безпосередньо, так і через органи місцевого самоврядування, здійснення громадського контролю  за  діяльністю органів місцевого самоврядування, налагодження ефективної взаємодії органів  місцевого самоврядування   з  громадськістю, врахування  громадської  думки  під час прийняття актів органами та посадовими особами місцевого самоврядування.
 
2. У своїй діяльності Громадська рада керується

          Конституцією та законами України,  указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції  та законів України, актами Кабінету Міністрів України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», а також цим Положенням, розробленим на основі Типового Положення «Про громадські ради» затвердженого Постановою   Кабінету Міністрів України від 03.11.10 № 996.
          Це  Положення   погоджується  з  Дніпропетровською міською радою та схвалюється  на її засіданні.

3. Основні завдання Громадської ради
          1. Створення умов для реалізації громадянами конституційного права самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України.
          2.  Здійснення громадського контролю за діяльністю органів виконавчої   влади.
          3. Сприяння      врахуванню     Дніпропетровською     міською     радою громадської  думки під  час прийняття актів органами та посадовими особами місцевого самоврядування.
 
 
 
 
4. Завдання Громадської ради 
 
          1. Готує та подає Дніпропетровській міській раді  пропозиції  до орієнтовного  плану проведення  консультацій з громадськістю,  а також щодо  проведення консультацій, не передбачених таким планом.
          2. Готує  та  подає Дніпропетровській міській раді пропозиції щодо організації консультацій з громадськістю.
          3. Подає Дніпропетровській міській раді  обов'язкові  для розгляду пропозиції  щодо підготовки  проектів нормативно-правових актів з питань формування та   реалізації   міської політики у відповідній сфері, удосконалення роботи Дніпропетровської міської ради.
          4. Проводить    відповідно    до   законодавства   громадську експертизу  та громадську  антикорупційну   експертизу   проектів нормативно - правових актів.
          5. Здійснює громадський  контроль  за  врахуванням  Дніпропетровською міською радою пропозицій та зауважень громадськості,  а  також  дотриманням  нею нормативно  -  правових актів,   спрямованих  на  запобігання  та протидію корупції.
          6. Інформує в обов'язковому порядку  громадськість  про  свою діяльність,   прийняті  рішення  та  їх  виконання  на  офіційному                 Інтернет - порталі Дніпропетровської міської ради та (або) в інший прийнятний спосіб.
          7. Збирає,  узагальнює  та  подає   до Дніпропетровської міської ради інформацію   про пропозиції  громадських  організацій  щодо вирішення питань,  які мають важливе суспільне значення.
          8. Організовує  публічні  заходи  для  обговорення  актуальних
питань розвитку м. Дніпропетровська або окремих галузей фізичного та духовного життя міста.
          9. Здійснює контроль за дотриманням законності щодо організації та проведення громадських слухань, які проводяться міською радою.
          10. Готує та оприлюднює щорічний звіт про свою діяльність.

5. Права Громадської ради 
 
          1. Утворює постійні та тимчасові робочі органи (правління, секретаріат, комітети, комісії, експертні групи тощо).
          2. Залучає до роботи  ради  працівників  органів  виконавчої
влади, органів місцевого самоврядування, представників вітчизняних та міжнародних експертних  і  наукових  організацій,  підприємств та установ (за погодженням з керівниками),  а також окремих фахівців.
          3.  Організовує   та   проводить   семінари,    конференції,  круглий стіл.
          4. Отримує   в  установленому  порядку  від  органів  виконавчої влади, органів місцевого  самоврядування  інформацію, необхідну для забезпечення діяльності Громадської ради.
          5. Отримує  від Дніпропетровської міської ради проекти нормативно правових актів з питань, що потребують проведення консультацій з громадськістю.
          Члени Громадської ради мають право доступу у встановленому порядку до приміщень, в яких розміщується Дніпропетровська міська рада.  

6. Склад Громадської ради
 
          До складу Громадської ради можуть бути обрані представники громадських, благодійних  організацій,   професійних спілок  та їх об'єднань, творчих спілок, асоціацій, організацій роботодавців, недержавних засобів масової інформації та інших не підприємницьких товариств і установ, легалізованих відповідно до законодавства   України та таких, що мають статус міських  (далі - інститути    громадянського суспільства).
          Склад  Громадської  ради  формується  на установчих  зборах шляхом рейтингового  голосування   за  кандидатури,   які   добровільно  заявили  про бажання  брати   участь   у  роботі  Громадської  ради  та  внесені інститутами громадянського суспільства.
          Кількісний склад Громадської ради визначається  установчими зборами.
          Строк повноважень складу громадської ради – 2 (два) роки.
          До складу  Громадської ради може бути обрано не більше ніж по одному  представнику від   кожного   інституту   громадянського суспільства.
          Членство в Громадській раді є індивідуальним.
          Для  формування  складу  Громадської  ради управління внутрішньої політики Дніпропетровської міської ради  утворює ініціативну  групу  з  підготовки  установчих  зборів  за   участю інститутів громадянського суспільства.
          Якщо  при  міській раді вже утворено Громадську  раду,  то не пізніше ніж    за    60 календарних  днів  до  закінчення  її  повноважень  вона  утворює   ініціативну  робочу  групу з підготовки установчих зборів   для формування нового складу Громадської ради.
          До складу ініціативної групи з підготовки  установчих  зборів входять представники інститутів громадянського суспільства, в тому числі ті,  які є членами діючої Громадської ради та представник управління внутрішньої політики Дніпропетровської міської ради.
          Не пізніше   ніж   за   30  календарних  днів  до  проведення установчих зборів Дніпропетровська міська рада  в  обов'язковому  порядку оприлюднює  на своєму   офіційному   Інтернет - порталі та (або)    в  інший  прийнятний  спосіб підготовлене  ініціативною  групою  повідомлення  про дату,  час, місце,  порядок проведення установчих зборів, порядок подання заяв для участі в установчих зборах,  відомості про склад  ініціативної групи  та  прізвище,  ім'я,  електронну  адресу  та номер телефону відповідальної особи.
          Для участі    в  установчих  зборах   до   ініціативної   групи подається заява у довільній формі,  підписана уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства.
               До заяви додаються:
          -   рішення    керівника    інституту   громадянського   суспільства,    якщо інше не передбачено його установчими документами,  про делегування представника  для  участі  в  установчих  зборах,  посвідчене  печаткою   (у разі наявності);
          - біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського    суспільства;
          - копії документів, що підтверджують  легалізацію  нституту громадянського    суспільства;
          - інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства протягом останніх двох років.
          За 10  календарних  днів  до  проведення  установчих   зборів
приймання заяв для участі у них припиняється.  На підставі поданих
заяв ініціативна група складає список учасників установчих зборів,
кандидатур  до  нового  складу  Громадської ради та у разі  потреби
уточнює  місце  проведення  установчих  зборів,   про   що   міська рада повідомляє  на  своєму  офіційному Інтернет - порталі або в інший прийнятний спосіб.
          Під  час  проведення  установчих  зборів  з  числа   їх  учасників
обирається голова зборів, секретар, лічильна комісія, заслуховується інформація про  результати  діяльності  Громадської ради,   що   діяла  при Дніпропетровській міській раді  до  проведення установчих зборів, якщо така була утворена.
          Протокол  установчих  зборів, відомості про склад Громадської ради   Дніпропетровська   міська   рада  оприлюднює   на  своєму  офіційному   Інтернет - порталі та (або) в інший прийнятний спосіб.
          Дніпропетровська   міська   рада    затверджує  склад  Громадської ради на підставі протоколу установчих зборів.

7. Підстави припинення членства в  Громадській  раді
 
          1. Систематична відсутність члена  Громадської  ради   на   її засіданнях без поважних причин (більше ніж два рази).
          2.  Повідомлення керівника інституту громадянського суспільства, якщо  інше  не  передбачено  його  установчими  документами,  про відкликання  свого  представника  та  припинення  його  членства в Громадській раді;
          3. Скасування державної  реєстрації   інституту   громадянського суспільства, представника якого обрано до складу Громадської ради.
          4. Неможливість члена  Громадської  ради  брати  участь у роботі Громадської ради за станом здоров'я,  визнання у судовому  порядку члена Громадської ради недієздатним або обмежено дієздатним;
          5.  Подання членом Громадської ради відповідної заяви.
 
 
 
 
8. Голова Громадської ради
 
          Громадську раду очолює голова, який обирається з числа
членів ради на її першому засіданні шляхом рейтингового голосування.
          Голова Громадської ради має заступників, які обираються з числа членів ради шляхом рейтингового голосування.
          Головою   Громадської  ради  не  може  бути   обрано   посадову   або службову особу органу державної влади.
          Повноваження голови Громадської ради можуть бути  припинені  за рішенням    Громадської    ради  у  разі   припинення його членства у раді, а  також  виникнення  підстав, передбачених  цим Положенням. 
 
          Голова Громадської ради:
          -  організовує діяльність Громадської ради;
          -  скликає та організовує підготовку та проведення її засідань;
          -  підписує документи від імені Громадської ради;
          - представляє Громадську  раду  у  Дніпропетровській міській раді, а також    у   відносинах   з  центральними  і місцевими органами   виконавчої влади,  об'єднаннями  громадян,   органами  місцевого самоврядування, засобами  масової  інформації;
          - може брати участь у засіданнях виконкому Дніпропетровської міської ради.
          Функції секретаря Громадської ради виконує співробітник управління внутрішньої політики Дніпропетровської  міської  ради,  який  не є  членом  Громадської  ради.
 
9. Засідання Громадської ради

          Основною  формою роботи Громадської ради є засідання,  що
проводяться у разі потреби,  але не рідше ніж один раз на квартал.
Позачергові   засідання  Громадської  ради  можуть  скликатися  за
ініціативою однієї третини загального складу її членів.
          Засідання Громадської  ради  є  правомочним,  якщо  на  ньому
присутні не менше як половина її членів.
          Засідання Громадської ради проводяться відкрито.
          У засіданнях  Громадської ради бере участь з правом дорадчого голосу уповноважений представник управління внутрішньої політики Дніпропетровської міської ради.
          За запрошенням голови Громадської ради у її засіданнях можуть брати участь інші особи.
 
10. Рішення    Громадської    ради   

          Рішення    Громадської    ради    приймається   відкритим голосуванням  простою  більшістю голосів  її  членів,  присутніх  на засіданні. У  разі  рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.
          Рішення Громадської ради мають рекомендаційний характер  і є обов'язковими для розгляду на засіданнях Дніпропетровської міської ради.
          Рішення Дніпропетровської  міської ради,  прийняте за результатами розгляду пропозицій Громадської ради,  не пізніше ніж у десятиденний строк після  його прийняття  в  обов'язковому  порядку  доводиться  до відома членів Громадської ради та  громадськості  шляхом  його  оприлюднення  на офіційному   Інтернет - порталі   Дніпропетровської міської ради та (або)  в  інший прийнятний спосіб. Інформація  про  прийняте  рішення  має  містити   відомості   про врахування пропозицій Громадської ради або причини їх відхилення.
          Громадська  рада інформує Дніпропетровську міську раду та громадськість про свою роботу шляхом розміщення в  обов'язковому  порядку  в спеціально створеній рубриці "Громадська рада" на офіційному Інтернет - порталі Дніпропетровської міської ради та (або) оприлюднює в інший прийнятний спосіб матеріали про установчі документи,   план   роботи, керівний  склад,  прийняті  рішення, протоколи засідань, щорічні звіти про її роботу.
          Забезпечення  секретаріату  Громадської  ради  приміщенням, засобами зв'язку,  створення умов для роботи Громадської ради та проведення її засідань здійснює управління внутрішньої політики Дніпропетровської міської ради.
          Громадська рада має бланк із своїм найменуванням.
 
 
Міський голова                                                                              І.І. Куліченко